Politika privatnosti

Politika privatnosti

Dobro došli!
 
Korišćenjem portala majampek.rs može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje,
obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti
(GDPR).
 
Korišćenjem portal majampek.rs vi prihvatate uslove opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Zato Vas savetujemo da pažljivo
pročitate ovaj tekst i informišete se, kako biste razumeli sve uslove vašeg sporazuma sa nama.
 
PODACI O RUKOVAOCU:
 
MajaMpek doo, Majdanpek, Hajduk Veljka 16/20, matični broj: 20556439, PIB: 106213894
 
VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO:
 
- Podaci koje lično unosite tokom registracije:
 
Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na našuoj prodavnici. U tom smilsu možemo sačuvati i u posebnim slučajevima
obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, adrese stanovanja, korisničkog imena, lozinke.
 
- Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem online prodavnice:
 
Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode pogledali.
 
Možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate  prodavici kao što su marka i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju,
jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate.
 
Možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.
 
Kada pristupate online prodavnici, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-a i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač,
odnosno kako bismo Vam prikazali oglasne poruke.
 
- Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja:
 
Kada koristite našu online prodavnicu možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama kao što su: novčani iznos uplate, naziv Vaše banke, broj tekućeg
računa, mesto i vreme uplate.
 
SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE
 
Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice majampek.rs  radi zaključenja ugovora o omogućavanju kupovine robe/usluga preko
elektronske platforme.
 
Dostavljanje Newsletter (materijal reklamnog sadržaja) i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.
 
Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti; izvršenje zaključenog ugovora.
 
OBRAĐIVAČ PODATAKA
 
MajaMpek doo, Majdanpek, Hajduk Veljka 16/20, matični broj: 20556439, PIB:  106213894

 
IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU
 
Podaci se iznose u Republiku Srbiju.
 
ROK ČUVANJA PODATAKA I KRITERIJUM ZA NJEGOVO ODREĐIVANJE
 
Podaci se čuvaju dok korisnik ne izbriše svoj korisnički nalog.
 
PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU
 
Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje
pojedinačnih odluka.
 
Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.
 
U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za
obradu.
 
Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu  Vaša mail adresa

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa
članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.
 
Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti.
 
Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora.
 
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci
odnose, pre zaključenja ugovora.
 
TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MERE RADI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
 
Rukovalac i Obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od
neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.
 
Potpisivanjem ovog Obaveštenja Lice je svesno i saglasno da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom  Obaveštenja, obrađuju od strane
Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju
podacima o ličnosti Zaposlenih su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti
samo u gore pomenute svrhe.
 
NAČINI KORIŠĆENJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA
 
MajaMpek doo podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju poboljšanja pružanja usluga
kao i zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i
javne bezbednosti.
 
Vaše lične podatke čuvamo u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu
poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku.
 
Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih
podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.
 
Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom politikom MajaMpek doo će tražiti Vaš izričiti pristanak,
odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
 
KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA
 
U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na kao i o načinu sakupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se
obratite putem emaila: info@majampek.rs


 
IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
 
Ova politika je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, MajaMpek doo će sve korisnike obavestiti o izmenama putem e-maila ili javno
uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti
pristanak za nastavak korišćenja Naziv Vaše internet prodavnice online prodavnice.